Goju Kai EM 2007 - Briefing
Goju Kai EM 2007 - Wettkampf
Goju Kai EM 2007 - Demo
Goju Kai Europaseminar 2007